Созопол болезнено ми напомня за теб

Созопол болезнено ми напомня за теб 2
Созопол болезнено ми напомня за теб 3
photographer Yuliana Trus

Това е градът, който болезнено ми напомня за теб. Всеки негов звук, всеки лъч светлина, всеки полъх на вятъра. Всички аромати, втъкани с нотки на стари, износени улици – това си ти. Блестяща пътека с милиони пукнатини и неравности, но без празнини и пусти места. Той олицетворява нашият роман – продължителен , непрекъснат, но със спирки, които приличат на пешеходни пътечки – произволни символи от нашият живот. Той не е перфектен, но в същото време, е абсолютно идеален. Тук е продавачът на карамелени бонбони. Спомняш ли си? Да! Болезнено сладки червени сърца … спомените нямат срок на годност, те няма да бъдат загубени с течение на времето, но понякога развалят празничното настроение. Когато се разхождам безгрижно по улиците богато украсени, с хиляди миниатюрни светлини и всеки звук нашепва твоето име. Всяка крачка нешепва за нашето лято, тук в малкия град на края на света. Сякаш пясъка помни всяка една от стъпките ти. Понякога пропадам,поглъщат ме тези красиви моменти, препускам из миналото, и всичко изглежда толкова близко и толкова истинско .. Историята задължително ще се повтори тук в Созопол, същото блаженство, любовта … Запленени от Аполон отново, във вълните ще видя буря от чувствата си, меко легло и пясък под краката, както и преди няколко години … в Слънчевата Аполония.

Оригинал

Этот город до боли напоминает мне тебя. Каждый его звук, каждый луч света, каждый вздох ветра. Все ароматы, сплетенные с нотами старых потертых улиц – это ты. Блестящая брущатая дорога с миллионами трещин и неровностей, но без пробелов и пустых мест. Она, словно отображение нашего романа – долгая и негладкая, непрерывная, но с паузами, которые напоминают пешеходные дорожки для случайных персонажей в наших жизнях. Она совсем не безупречная, но, в то же время, абсолютно идеальная. Вот продавец карамельных конфет. Помнишь?! Да! Тех красных, до тошноты сладких сердечек… У воспоминаний нет срока годности, они не теряются со временем, но иногда портят праздничное настроение. Когда идешь беззаботный нарядными, украшенными тысячами маленьких лампочек улицами и в каждом шорохе слышишь твое имя. Каждый накат волны шепчет о нашем лете здесь, в маленьком городку на краю земли. Кажется, что песок помнит все до одного шаги. Иногда я даже пропадаю, растворяясь в хаосе тех прекрасных минут, что давно умчались в прошлое, но все же, они кажутся такими близкими и настолько реальными.. Когда-то эта история обязательно повториться, здесь в Созополе,  с такими же до умопомрачения влюбленными.. Плененный Аполлон опять не промахнеться, волны будут со стороны смотреть за бурей их чувств, а песок мягко постелиться под их ногами, так же, как и несколько лет назад… в солнечной Аполлонии.

Автор: Юлiана Трус

Созопол болезнено ми напомня за теб 4
Южна крепостна стена и кула в стария Созопол, снимка: Yuliana Trus

English

Созопол болезнено ми напомня за теб 5

This city painfully reminds me of you. Its every sound, every ray of light, every breath of wind. All flavours woven with notes of old streets – it’s you. Brilliant road with millions of cracks and bumps, but no spaces and empty places. It is like a map of our juvenileness – a long, smooth, continuous, but with pauses that resemble walking paths for random characters in our lives. It is not perfect, but at the same time, it is absolutely wonderful. Here is the seller of caramel candy. Do you remember? Yes! Those red, sickeningly sweet hearts … The memories have no expiration date, they will not be lost over time, but will sometimes spoil the festive mood. When you walk carefree in the streets decorated with thousands of tiny lights every sound reminds you of your name. Each landwash whispers memories of our summers here in the little town on the edge of the earth. It seems that the sand remembers each one of our steps. Sometimes they disappear, they dissolve in the chaos of those beautiful moments that the long absence dashed away into the past, but still, they seem so close and so real .. And when the story necessarily recurs here in Sozopol, the same blissful love will be charmed by Apollon … The waves will be looking at the storm of the lovers’ feelings, and the sand will be the soft bed under their feet, just as it happened a few years ago in the sunny Apollonia.

Author: Yuliana Trus