Созопол търси лични асистенти 1

Созопол търси лични асистенти

Община СозополЕдна алтернатива за работа на регистрираните като безработни граждани от община Созопол

Във връзка с изпълнението на проект ВG051PO001-5.1.04-0089 “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Община Созопол уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора от град Созопол и селата на общината като социални асистенти.

Кандидатите за социални асистенти работещи по проекта следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Всички желаещи да работят по проекта, като социален асистент, в срок от 11.02 до 15.03.2013 г. могат да подават следните документи за кандидатстване във Фронт – офиса на Община Созопол.

  1. Заявление по образец (получава се при подаване на документите във Фронт – офиса на Община Созопол)
  2. Професионална автобиография – приложение към заявлението
  3. Лична карта-копие
  4. Регистрация като безработен
  5. Копие от диплом за завършено образование

Начинът за провеждане на подбора на кандидатите е в 3 кръга:

– Потенциалният кандидат подава заявление (по образец) заедно с прилежащите документи във Фронт –офиса на Община Созопол

– Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

– Публикуване на списък с одобрените кандидати.
Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси”

– равенство между половете и превенция срещу дискриминация;

– иновации и прилагане на политики;

– партньорство и овластяване;

– добро управление на програми и проекти;

– устойчиво развитие.

На информационно табло в община Созопол и на сайта на община Созопол, ще бъде съобщено кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане.

Повече информация за условията на проекта може да получите на тел. 0550/2-22-72 и тел. 0550/2-57-12 всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.

източник: sozopol.bg