Православието в Созопол – Минало и настояще

Една книга, която проследява пътя на православието в Созопол от древността до днес

ПРАВОСЛАВИЕТО В СОЗОПОЛ
(минало и настояще)
Щелиян Д. Щерионов.
София, 2017

Една книга, която проследява пътя на православието в Созопол от древността до днес. Книга, която се основава на факти, съхранявани в различни наши и чужди архивохранилища, и на съществуващата литература по темата. Тя показва изграждането на Созопол като център на християнската култура, откроява онези личности, които са оставили своя отпечатък в историята на православието в града и региона. Отделно място е отредено и на съществувалите преди и действащите все още тук църкви, параклиси и монашески обители, пазители на православието и разпространители на неговите идеи. Настоящият труд предлага и богат снимков материал, който онагледява изследването и показва свети места. Събрани са и спомени на местните хора за съществуващите в града църкви и параклиси.

Книгата има фундаментален характер и е предназначена за онези, които искат да знаят как в Созопол се съхранява и разпространява православието до днес.

Телефон за разпространение
0889219656, 0894795105
Една книга, която проследява пътя на православието в Созопол от древността до днес
ORTHODOXY AT SOZOPOL
(Past and present)
Stelian D. Shterionov
Sofia, 2017

 

A book that tracks the path of Orthodoxy in Sozopol from antiquity to present days. A book based on facts stored in various national and foreign archival sources as well as on existing literature on the topic. It shows the construction of Sozopol as a center of Christian culture and highlights the people who have left their mark on the history of Orthodoxy in the city and in the region. A large part of it is dedicated to the churches, chapels and monasteries that existed in the past and the ones that exist today. These are the guardians of Orthodoxy and distributors of its ideas. This book also presents a reach photo collection of holy places in the region that illustrates the research. Memories of local people about churches and chapels of the city are also presented.

The book has a fundamental character and is intended for those who want to know how Sozopol preserved and spread the Orthodox culture in the pass and how it continues to do so in the present days.

Phone for distribution
0888751779

Leave a Comment