Четири учебни заведения в община Созопол ще бъдат ремонтирани по европейски проект

Четири учебни заведения в община Созопол ще бъдат ремонтирани по европейски проект 1В срок от една година ще бъдат извършени строително ремонтни дейности в ОУ ”Свети Свети Кирил и Методий” и ЦДГ „Здравец” в Созопол, ОУ ”Христо Ботев” в с. Зидарово и ОУ ”Христо Ботев” в с.Росен. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Средствата за ремонтите са по спечелен от общината европейски проект за ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол” и е на стойност 1209 631,10 лв. Проектът е по Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Операция1.1 ”Социална инфраструктура” и схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктира в градските агломерации”, при който 15% от стойността на проекта се осигурява от община Созопол. Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура в община Созопол, посредством мерки за енергийна ефективност на 4 общински сгради – образователна инфраструктура на целевите групи. Да се спрат процесите на влошаване на състоянието на сградите. Да се удължи физическия и социалния живот на общинските сгради.

Да се повиши енергийната ефективност на сградния фонд в образованието. Да се подобрят вътрешните и външни естетически качества на конкретните сгради и хармонизацията й с околното пространство. Дейностите по проекта отговарят на необходимостта от инвестиции в образователната структура на община Созопол, в оптимизиране и естетизиране на материалната база на приоритетни за общината учебни заведения, в които се обучават 812 ученици и деца. Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на образователните услуги на територията на общината, ще подобри жизнената среда, а от тук и задържане на младите хора в общината.

С реализиране на проекта община Созопол решава два много важни проблема. Единият е оптимизиране на материалната база на образователните институции. В момента тя е в незадоволително състояние и не отговаря на съвременните изисквания и потребности за предоставяне на качествени услуги. Неимоверно големи са разходите на енергия и отопление поради амортизирана, неподобрена база и липса на ефективно топлоснабдяване. Проектът включва ремонт и обновяване на материалната база на училищата в три населени места в общината- Созопол,с. Росен и с. Зидарово, както и введряване на конкретни мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни възобновяеми източници.

Друг сериозен проблем в образованието, който ще намери решение с реализиране на проекта е свързан с високия дял на ромите, които не са обхванати от системата за основно и средна образованието една страна и от друга- концентрацията на ромски ученици основно в две общински селища- Росен и Зидарово.Това поставя сериозен проблем с интегрирането на малцинствените групи в образователния процес. Проектът ще обезпечи създаването на оптимално конфортни условия за обучение и възпитание в училищата, ще повиши тяхната привлекателност за максимално интегриране и обхващане на децата от малцинствените групи, включително и ромите. Целта на община Созопол е с този проект да подобри качеството на живот и да увеличи мотивацията за образование на децата от ромското население чрез реконструкция на училищата и в Росен и Зидарово, предоставящи интегрирано образование на учениците от ромски произход в етнически смесените класове. Така ще се осигури не само подобряване на материално-техническата база за образование, но ще се създадат и предпоставки за успешна социализация на децата от ромски произход, както в селата Росен и Зидарово, така и от съседните села, които ще се присъединят за обичение, в резултат на бъдещото оптимизиране на училищната мрежа. Ефектът от реализирането на проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол” обхваща семействата на децата, учениците и персонала в съответната образователна институция, населението на Созопол, селата Росен и Зидарово, както и населението на още три населени места, чийто ученици се обучават в училищата по проекта, а именно населението на селата Равадиново, Габър и Присад.

Училището е в процедура за получаване на разрешение за сформиране на професионална паралелка по Закона за професионалното образование и обучение. По проекта са предвидени конкретни мерки за всяка сграда базирани на нуждите и реалното състояние на сградата, анализите на одитите за енергопотребление. В задължителните мерки не е посочена смяна на дограма, тъй като през периода 2008-2010г. община Созопол е подменила с ПВЦ дограма, както и монтирано ново котелно в ОДЗ “Здравец”.

Източник: ИА “Фокус”