Училището в Черноморец отчете успешен проект

Училището в Черноморец отчете успешен проект 1ОУ ”Христо Ботев” в Черноморец отчете успешно реализиран проект на пресконференция, в която взеха участие председателят на общински съвет Красимира Германова, общинския съветник Пепа Щерионова, отец Стилян, учителите участвали в проекта, техни колеги от останалите учебни заведения в общината и граждани.

Постигнатите резултати бяха представени от директорът на училището Йорданка Станчева, която е и ръководител на проекта. Проектът”Училището- територия на ученика” бе реализиран в рамките на Оперативна програма”Развитие на чавешките ресурси”2007-2013 г. по приоритетна ос 4 Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ :BG051PO001.4.2-03”Да направим училището желана територия за младите хора” като водеща организация е  ОУ”Хр. Ботев”-Черноморец, а партньор по проекта е община Созопол. В проекта бяха обхванати 90 ученика от различни класове . Продължителност на проекта 10 м.20 дни.Обща стойност на проекта 23075лв.

Участието в клубовете въздейства върху учениците в посока изграждане на положителни лични качества, чувство за повишена отговорност, за необходимост от старание и прецизност, умения за работа в екип;  разгърна техните творчески заложби и таланти.


ДЕЙНОСТ 2Клуб „Приложно изкуство”

Целева група – 20 ученици – І – ІV клас

Ръководител – Д. Димитрова

Учениците могат да мислят творческида аргументират своите идеи,да уважават и идеите на другите,т.е. работа в екип,да подбират и комбинират различни материали. Изработени сакартички,пана от природни материали, текстил и хартия; стъклопис и платна с маслени бои, тематични украси. Участваха в организирани изложби  в читалище Черноморец в чест на Никулден, в Общински съвет – Созопол и в ОУ”Хр. Ботев”.

ДЕЙНОСТ 3. Литературен клуб

Целева група – 14 ученици – ІІ-VІІ клас

Ръководител – В. Анг. Костова

Учениците  достигат дълбочината и оригиналността на литературната творба;

Осмислят четенето и писането като необходима предпоставка за езикова и литературна грамотност.Усъвършенствани са уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително и да пишат правилно.Представени бяха:05.12.2009г. – Поетична композиция по стихове на П. Дубарова „Морски тайни,”23.12.2009г. – Драматизация на „Коледни чудеса”от Мая Дългъчева,30.03.2010г. – Спектакъл „Казва се приятел пръв, но защо е той такъв … ” по „Бяла приказка” на В. Петров

ДЕЙНОСТ 4. Клуб „Модерен балет”

Целева група – 20 ученици – І-VІІ клас

Ръководител – Д. Стоянова

Учениците възпроизвеждат мелодията и метроритъма,синхронизират изпълнението със съпровод,точно изпълняват разнообразни по характер танцови движения, стъпки и пози. Поставени и представени бяха три танца Участваха в Никулденските и Коледните тържества, в Празника на училището – 05.01.2010г., 3 март, 30.03.2010г., 27.03.2010г. – при откриване на паметника на Ал. Стамболийски в гр.Бургас, в празника в чест на 24 май, при откриване на Общинския футболен турнир.

ДЕЙНОСТ 5. Клуб „Млад футболист”

Целева група – 16 ученици – ІІ-VІІ клас

Ръководител – Д. Калов

Дейността на клуба задоволи желанието на учениците да спортуват и да се състезават със свои връстници от други училища. Спомогна за правилно хармонично изграждане на детския организъм. Комплексно бяха развити моториката и координацията на движенията, нравствени добродетели и волеви черти.     След селекция и формиране на отбор, участниците поетапно развиха умения за футболна игра.

Участваха в Областния турнир по футбол на 22.03.2010г.Общинския турнир по футбол на 05.06.2010г. и в две двустранни срещи с футболния отбор на Созопол през ноември 2009г.и на 20.05.2010г..


ДЕЙНОСТ 6. Клуб ”Фотография”

Целева група – 20 ученици – ІV-VІІ клас

Ръководител – В. Анг. Костова 

Формиран е траен интерес у децата към фотографията.

Умеят да работата с цифров фотоапарат и  със светкавица

Познават начините, по които се правят портрети в съвременно студио,  Правят разлика между снимка на композиция и снимка на пейзаж.

Създадени са начални знания и умения за настройките и възможностите, които дава фотографията за постигане на специални ефекти,

Запознати са с историята на фотографията.

Участваха в организирани изложби:В читалище „Д. Николов” –  Черноморец в чест на Никулден на 05.12.2009г.В Общински съвет – Созопол – м.март – април 2010г.

Периодични изложби в училище  .Документирани бяха училищни тържества и дейностите на клубовете.

Мултиплициращият ефект от участието на децата в дейностите по Проекта се прояви в следните области:

►Разширяването на знанията и ясното, предметно осъзнаване на тяхната приложимост в конкретни практически ситуации бе улеснено в близка до детската психика игрова ситуация.

►Ангажирането на вниманието на децата в клубната дейност ги отклони от негативното влияние на „улицата” чрез осмислено запълване на тяхното време.

:Този документ е създаден в рамките на Проект : BG051PO001.-4.2-03/ 0955

“Училището – територия на ученика”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001.-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” .

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Основно училище „Христо Ботев” – гр.Черноморец и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Пресцентър Община Созопол