Стратегия за местно развитие на потенциалната МИГ-Созопол

Стратегия за местно развитие на потенциалната МИГ-Созопол 1На 30 юли  2010 година  в конферентната  зала на Общински съвет Созопол се състоя обществено обсъждане на проектния вариант на Стратегията за местно развитие (СМР) на потенциалната Местна инициативна група(МИГ)-Созопол с представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор и граждани на общината. Участниците  във форума бяха приветствани от г-жа Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол. Срещата бе ръководена от г-жа Петя Чапевова – Директор на дирекция „Евроинтеграция”, община Созопол.

Стратегията за местно развитие определя подхода и рамката на едно устойчиво балансирано  развитие на територията на община Созопол за периода до 2015 година, стъпващо на местните дадености, предимства и ресурси. Екипът, извършил проучването и анализа  на територията на потенциалната МИГ  представи основни изводи  от ситуационния анализ на територията на потенциалната МИГ-Созопол. Стратегическата рамка на Стратегията за местно развитие със заложените приоритети, специфични цели, мерки и дейности; процедури за изпълнение на Стратегията за местно развитие  и ролята на Местната инициативна група бяха представени от  Георги Митев  – експерт за оказване на  методическа помощ  по подготовка на СМР.

Предложения за обсъждане проектен вариант на Стратегията за местно развитие   предполага развитието на дейности, съвместими с природните и социално-икономически ресурси на територията на община Созопол, съдейства за превръщането в нейно основно сравнително предимство,  както  на  земеделското и животновъдното производство, характерни за региона така и на  алтернативния туризъм като баланс на традиционно развития морски туризъм,  допринася за привнасяне на добавена стойност и засилването  на конкурентноспособността на продуктите и услугите на територията. След оживена дискусия участниците в общественото обсъждане се обединиха около виждането, че  развитието на района чрез предложената Стратегия за местно развитие трябва да оползотвори местния потенциал и да съживи местната икономика и успоредно с това да защити и  осигури запазването на специфичните отличителни белези на природното и културно-историческо  наследство.

Източник: Община Созопол