Созопол ремонтира училища по европейски проект

Созопол ремонтира училища по европейски проект 1Днес кметът на община Созопол Панайот Рейзи подписа договор  в Министерството на регионалното развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура. Проектът ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол” е на стойност 1 209 631,10 лв.

В срок от една година ще бъдат извършени строително ремонтни дейности в ОУ ”Свети Свети Кирил и Методий” и ЦДГ „Здравец”-гр. Созопол,ОУ”Христо Ботев”-с. Зидарово и ОУ”Христо Ботев”с.Росен.

Проектът е по Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Операция1.1″Социална инфраструктура” и схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в градските агломерации”, при който 15% от стойността на проекта се осигурява от община Созопол.

Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура в община Созопол, посредством мерки за енергийна ефективност на 4 общински сгради – образователна инфраструктура на целевите групи. Да се спрат процесите на влошаване на състоянието на сградите. Да се удължи физическия и социалния живот на общинските сгради. Да се повиши енергийната ефективност на сградния фонд в образованието. Да се подобрят вътрешните и външни естетически качества на конкретните сгради и хармонизацията й с околното пространство.Дейностите по проекта отговарят на необходимостта от инвестиции в образователната структура на община Созопол, в оптимизиране и естетизиране на материалната база на приоритетни за общината учебни заведения, в които се обучават 812 ученици и деца.Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на образователните услуги на територията на общината, ще подобри жизнената среда , а от тук и задържане на младите хора в общината.

Източник: Прес център Община Созопол