Три училища и детска градина ще бъдат санирани с европейски средства

Три училища и детска градина ще бъдат санирани с европейски средства 2

Три училища и една детска градина в община Созопол ще бъдат санирани с европейски средства

Три училища и детска градина ще бъдат санирани с европейски средства 3Поредният спечелен проект от Община Созопол „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол” е на стойност 1 028 186,43 лв.

С тези средства в срок от една година ще бъдат извършени строително ремонтни дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  и ЦДГ „Здравец” в гр. Созопол, ОУ „Христо Ботев” в с. Зидарово и ОУ „Христо Ботев” в с. Росен.

Проектът е по Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция1.1 „Социална инфраструктура” и схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в градските агломерации”. 15 % от стойността на проекта – 181 44,67 лв. се осигуряват от бюджета на Община Созопол.

С този проект, ние продължаваме активната си социална политика, която вече четири години е приоритет за общинското ръководство. Първоначалната ни идея включваше ремонт и саниране на училището в град Черноморец, но там успяхме със собствени средства

каза още Рейзи и допълн, че модернизирането на образователната инфраструктура в общината ще продължи и след реализирането на този проект.

Три училища и детска градина ще бъдат санирани с европейски средства 4Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура в община Созопол, посредством мерки за енергийна ефективност на 4 общински сгради – образователна инфраструктура на целевите групи. Да се спрат процесите на влошаване на състоянието на сградите, да се удължи физическия и социалния живот на общинските сгради и да се повиши енергийната ефективност на сградния фонд в образованието.

Три училища и детска градина ще бъдат санирани с европейски средства 5Дейностите по проекта отговарят на необходимостта от инвестиции в образователната структура на община Созопол, в оптимизиране и естетизиране на материалната база на приоритетни за общината учебни заведения, в които се обучават 812 ученици и деца. Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на образователните услуги на територията на общината, ще подобри жизнената среда , а от тук и задържане на младите хора в общината.

На стартирането на проекта присъстваха още председателят на общинския съвет Красимира Германова, общински съветници, кметове на населени места, директори на училища и детски градини, неправителствени организации и жители на Созопол.

източник: burgasinfo.com