Проектът за свлачището приключи в срок

Проектът за свлачището приключи в срок 1Строителните работи по проекта на община Созопол „Укрепване на свлачище на път с. Маринка-с. Зидарово-с. Вършило,км 2+800” приключиха и се финализират последните довършителни дейности по  напълно обновения път между селата. Поредният проект, който реализира община Созопол е завършен в срок и отговаря на поставените изисквания.

Този проект е от голямо значение, защото укрепването на слачището ще има голям и продължителен икономически и социален ефект върху жителите на двете созополски села- Вършило и Зидарово

заяви  кметът Панайот Рейзи.

Проект „Укрепване на свлачище на път с. Маринка-с. Зидарово-с. Вършило,км 2+800” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013, съфиннсирана от Европеския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Общата стойност на проекта е 999 977,89 лв.

Укрепването бе извършено със стена с анкери, спираща свлачищните процеси. Стена, изработена от буто бетон ще ограничава страничната ерозия. Направен бе и подпорен дренаж за понижаване на подземните води.След укрепването на свлачището беше възстановена пътната настилка и се изкопаха канавки за отвеждане на повърхностните води.

Със спирането на ерозията по протежение на пътя ще бъдат спасени 289 имота- частна и публична собственост, които са подложени на риск да станат неизползваеми. С реализирането на проекта ще се повиши привлекателността и конкурентноспособността на района на двете села и на общината като цяло чрез подобряване икономическата, социалната и пътната инфраструктура. Ще се повиши регионалния туристически потенциал на населените места в периферията на общинския център чрез създаване на безопасни условия за живот и туризъма така също и превенция на риска от пътнотранспортни произшествия. От своя страна подобрената обслужваща инфраструктура ще привлече и нови инвеститори.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км.2+800”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Созопол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”