Приоритет на Община Созопол: социалната политика

Приоритет на Община Созопол: социалната политика 1
снимка: Чайков

Планът за действие по изпълнение на Общинската стратегия за 2011 г. е обезпечен с близо 800 000 лв.

Общинските съветници единодушно приеха два основни документа на община Созопол, свързани със реализация на социалната политика на територията на общината и планиране на дейности и мероприятия за повишаване на стандарта на социалните услуги в периода до 2015 г.

Това стана по време на 54-то редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Планът за действие по изпълнение на Общинската стратегия за 2011 г. включва извършване на социални услуги с огромно обществено значение за отделните общности на територията на общината. Социалната услуга „Домашен социален патронаж” е дейност на община Созопол и е свързана с доставка на храна по домовете. За осъществяване на услугата община Созопол е предвидила 520 593 лв., като текущата издръжка на патронираните възрастни и болни хора в цялата община е 343 593 лв., а 177 000 лв. са за капиталови разходи.

Друга социална услуга, която община Созопол реализира по изпълнение на Общинската стратегия са клубовете на пенсионера, които са за възрастни хора, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами, като клубовете на пенсионера дава възможност за разширяване обхвата на техния социален живот. Община Созопол е обезпечила тази социална услуга с 88 745 лв.

Приоритет на Община Созопол: социалната политика 2
снимка: Прес център община Созопол

Детска млечна кухня е социална услуга за предоставяне на храна на деца от 6м. до 3г., която община Созопол е обезпечила с 85 948 лв. и е планирала да стартира през настоящата година. В момента община Созопол реализира проект за личен асистент за деца ,възрастни и стари хора с увреждания. Социалната услуга, която се предоставя в семейна среда от лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или тежко болен и за задоволяване на ежедневните му потребности, е обезпечена със сумата от 82 495 лв.

В плана за изпълнение на Общинската стратегия е предвидено да бъдат осъществени още две социални услуги чрез изработването и реализирането на проекти за домашен помощник и приемна грижа.

Социална услуга „Домашен помощник” осигурява грижа в семейна среда, оказвана от лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Приемна грижа е социална услуга за отглеждане на дете в семейна среда (отглеждане и възпитание на дете, настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство) като алтернатива на настаняването му в специализирана институция по реда на Закона за закрила на детето до 1 г.

Общата сума, с която община Созопол ще осъществи планираните дейности по изпълнение на Общинската стратагия за 2011 г., е 777 781 лв.

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Созопол до 2015 г. включва още дейности за развитие на човешките ресурси, които предвиждат участие на общинските служители в обучения, семинари и курсове свързани с планираните мероприятия и социални услуги. През този период ще бъдат осъществени и други дейности, свързани с разработване на проекти, проучвания и дейности по мониторинг и оценка и други.

В Общинската стратегия е планирано да бъде изграден Дневен център за деца с увреждания. За целта е разработен проект за изграждането и стартирането му през 2012 г. За осъществяване на проекта община Созопол е предвидила 380 000 лв. за капиталови разходи, като партньори по реализацията му ще са община Созопол и гр.Черноморец. Дневен център за деца с увреждания – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на децата имащи съответните потребности (деца с двигателни, логопедични, зрителни, слухови, с лека форма на умствена изостаналост).

Предвидено е още в Общинската стратегия разработването и кандидатстване с проект за изграждане и стартиране през 2013 г. на Център за настаняване от семеен тип, който ще се реализира съвместно с община Созопол и с. Атия. За изграждането на центъра са необходими 489 625 лв.

Планирано е и да бъде разработен проект и кандидатстван с него за изграждане и стартиране на Дневен център за възрастни хора.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Созопол (2011 – 2015) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас (2011-2015). Стратегията за развитието на социалните услуги е съобразена и с актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие в периода 2009 – 2013.

Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад – анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Созопол в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, ДСП, НПО – доставчици на социални услуги и други структури на местната власт).

Обхват: Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи и всички населени места на територията на общината. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи.

Визия: Създаването и приемането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Созопол ще допринесе за развитие на социалната политика в общината като модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

В този контекст визията на стратегията е следната:

  • Общинската стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск, като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Созопол.

 

  • Основна ценност за стратегията е всеки човек със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

 

  • Чрез общинската социална стратегия община Созопол се присъединява към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Созопол, интегриране на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени в резултат на изводите от Доклад-анализа на ситуацията и потребностите на рисковите групи в община Созопол.

Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

Приоритетно направление 3: Рзавитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата на социалните услуги

Разработването на Общинската стратегия се базира на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за област Бургас, изготвена от областен оперативен екип, в който взеха уастие и експерти от Община Созопол.

Общинската стратегия очертава насоките за развитие на мрежата от социални услуги, такава че да отговаря на нуждите на рисковите групи, ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. В този контекст стратегията ще задава параметрите на социалните услуги в Община Созопол.

Стратегията за социални услуги дефинира социалните услуги, които ще работят на територията на общината в периода 2011 – 2015 г. Включени са както съществуващите вече услуги и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, са описани мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързаните сфери (здравеопазване, образование и инфраструктура), които определят функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

Разкриването на Детска млечна кухня е социална услуга, която е включена в Плана за действие по изпълнение на общинската стратегия за 2011 г.На последната общинска сесия бяха приети цените за храноден в социалното заведение. Децата от 6 месеца до 3 години, които са жители на община Созопол, ще се хранят срещу 1,50лв., а всички останали, които желаят да ползват услугата, ще заплащат по 4 лв. за храноден.

Източник: в-к Бургас днес и утре