Община Созопол спечели проект за детски център в с.Атия

Община Созопол спечели проект за детски център в с.Атия 2

Община Созопол спечели проект за детски център в с.Атия 3Със Заповед № РД 02-14-2236 от 01.11.2011 г . на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Созопол спечели проект „С грижа към детето” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

Това съобщиха от пресцентъра на община Созопол. Проектът е на стойност 758 322,56 лв. като безвъзмездната финансова помощ е 100% и включва изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с.Атия, който е предназначен за 14 деца и младежи на възраст от 3 до 18 години със специфични потребности и предлагане на нов вид резидентна услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителски грижи, за които към момента на настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване.

В центъра ще бъде създадена среда максимално близка до семейната, при която децата да получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, и пълна адаптация към обществото. Организирането на начина на живот и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. 30% от местата на ЦНСТ ще са предвидени за деца с инвалидни колички. Освен строителството, проекта включва мерки за публичност и визуализация.

Проекта е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и планът за действие към нея и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Созопол 2011 – 2015. Служителите от Дирекция „Евроинтеграция” подготвиха необходимите документи и подадоха проектното предложение в първия възможен срок – 30.06.2011 г. в резултат на което Община Созопол е сред първите 26 общини, които ще изграждат подобен тип центрове.

източник: ИА “Фокус”