3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол

3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол 2
3 млн. лева безлихвен кредит за помпената станция на Созопол 3
Пречиствателната станция край Созопол; снимка: www.sozopol.bg

Община Созопол получи удобрение от ПУДООС за безлихвен заем в размер до 3 239 902 лв. Това съобщиха от прес центъра на община Созопол. С тази сума ще бъде изградена входната помпена станция, която е подобект от първия етап от строителството на пречиствателната станция на Созопол.

Сумата се отпуска с две години гратисен период и до три години срок за възстановяване. В проекта „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол-I-ви етап” на ПСОВ Созопол са включени подобектите: „КПСт Пристанище” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „ Колектор „Крайбрежен ( от СРШ ( ОК 8 ) на ул.”Морски скали” до КПСт ”Пристанище и Колектор „Провлака” (от съществуващ канал (ОК 205 ) на ул. „Хан Крум” до КПСт „Пристанище”, КПСт „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „Довеждащ колектор „Созопол”( от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище„ и КПСт „Хармани” до ПСОВ”Созопол”, Входна помпена станция на ПСОВ-Созопол и Дълбокоморско заустване.

Входната помпена станция на ПОСВ-Созопол ще се изгражда на площадката на пречиствателната станция, която се намира в началото на града. С построяването на подобекта ще се ограничи замърсяването на Черно море чрез предвидена за изграждане на камера с фини решетки за отстраняване на отпадъците, промиване на отсятата маса в компактор и монтаж на напорни хидроциклони за отстраняване на пясъка от отпадъчните води до момента, когато ще се доизгради ПСОВ – Созопол с биологично стъпало.

В най-скоро време ПУДООС ще разгледа техническите и строителните проекти на останалите подобекти от първия етап на пречиствателната станция, за които община Созопол също кандидатства за безлихвен заем в рамките до 35 млн. лв.

снимка: www.sozopol.bg

източник: ИА “Фокус”