Информация за гимназия “Константин Фотинов”

Информация за Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов" – град Созопол, изнесена публично:

Частна професионална гимназия по управление на туризма "Константин Фотинов" – град Созопол е част от първата национална верига частни училища по туризъм – гимназии и колежи "Константин Фотинов".

Гимназията предлага обучение в следните специалности:

* Организация на хотелиерството – срок на обучение 5/6 години * Менуджмънт в туризма – срок на обучение 5/6 години

* Туристическа анимация – срок на обучение 5/6 години

* Организация на туризма и свободното време – срок на обучение 5/6 години

* Селски туризъм – срок на обучение 5/6 години

* Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение – срок на обучение 5/6 години

* Кетеринг – срок на обучение 5/6 години

* Екскурзоводство – срок на обучение 5/6 години

Какво предлагаме?

* Стабилна езикова подготовка – в училището се изучават английски език – 1405 часа, руски език – 340 часа и немски език – 244 часа.

* Високо ново на общообразователна подготовка

* Професионална подготовка в сферата на планинския и морски туризъм

* Платени летни стажове

* Практика в чужбина

* Възможност за придобиване на по-висока квалификационна степен в Частен професионален колеж по туризъм "Константин Фотинов".

Издавани документи: *

Свидетелство за завършено основно образование

* Диплома за средно опразование

* Свидетелство за професионална квалификация

* Междунаротно признати сертификати за степен на владеене на чужд език: – Toiffel – Advance – Английски език – работно ниво – Сертификат от Гьоте институт – Руски език – работно ниво

Прием

Прием след седми клас: Приемът след седми клас се осъществява с конкурсен изпит – общообразователен тест. Тестът съдържа 30 въпроса: 10 от български език и литература, 6 – математика; 8 природни науки ( физика, химия, биология ); 6 обществени науки ( история, география ). Учениците, завършили седми клас с успех над 5.50 се записват в желаната от тях специалност без да се явяват на конкурсен изпит!

Прием след осми клас: Кандидатът се явява на приравнителен изпит по английски език

Необходими документи:

* Удостоверение за завършен седми клас – за кандидатстване в осми клас

* Свидетелство за завършено основно образование – за кандидатстване в девети клас

Прием на документи: След 15 Юни от 09.00ч. до 18:00ч. в сградата на ЧПГ "К.Фотинов", Созопол, ул."Каваците" №9а