В община Созопол започна плащането на данъците и таксите

В община Созопол започна плащането на данъците и таксите 1Община Созопол уведомява собствениците на недвижими имоти на територията на Община Созопол и моторните превозни средства /МПС/, че от 01.03.2011г. могат да заплащат задълженията си за местни данъци и такси за 2011г.

  • за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

чл.28.(1)(посл.изм. ДВ бр.98 от 2010г., в сила от 01.01.2011г.) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

от 01.03. до 30.06.  и до 30.10. на годината за която е дължим.

(2)( посл.изм. ДВ бр.98 от 2010г. ,в сила от 01.01.2011г.) На предплатилите от 01.03. до 30.04. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

  • за данък превозно средство

Чл.60.(1) (посл.изм. ДВ бр.98 от 2010г. ,в сила от 01.01.2011г.) Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

от 01.03. до 30.06.  и до 30.10. на годината за която е дължим. На предплатилите от 01.03. до 30.04. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

За справки тел: 25734, 25735, 25778

Отдел”Местни данъци и такси”, Община Созопол