АПОС взе важни решения в Созопол

АПОС взе важни решения в Созопол 1Около 20 председатели на общински съвети в страната,членове на Управителния съвет на Асоциацията на общинските съвети /АПОС/ проведоха свое заседание в Созопол. Домакин на срещата бе председателят на общинския съвет-Созопол Красимира Германова. Работната среща се проведе в сградата на общинския съвет. Тя започна с приветствие от Красимира Германова, която изрази задоволство,че колегите й са избрали Созопол за провеждането на управителния съвет и подчерта важността на решенията и позициите, които те ще вземат.Участниците в заседанието бяха приветствани и от кмета на община Созопол Панайот Рейзи, който в качеството си на председател на общинския съвет в Созопол миналия мандат е съучредител на Асоциацията на председателите на общинските съвети.Преди деловата част гостите имаха възможност да изгледат новия филм за Созопол с участието на рок легендата от Юрая Хийп Джон Лоутън.

Първата точка от дневния ред бе обсъждане на ситуацията с общините в контекста на предстоящото приемане на актуализацията на държавния бюджет. Основни акценти в дебатите бяха как актуализацията ще се отрази на малките общини и дали промяната на правилата от страна на държавата по отношение на общинските бюджети не е нарушение на правата на институциите на местното самоуправление. Участниците се обединиха около мнението, че актуализацията е неминуема, но трябва да бъде направена така, че негативите за малките общини да бъдат сведени до минимум и държавата да поеме своя дял от отговорността за промяна на правилата по средата на годината. Така, както всеки обикновен човек си прави планиране на бюджета в срочен план, така и общините са планирали своите бюджети, които са били одобрени от общинските съвети. Така е трябвало и държавата да си планира бюджета- коментираха участниците в срещата, като някои от тях дори изказаха мнение ,че тя не се е справила с това. Те поискаха диференциран подход при орязването на общинските бюджети, като това да стане така, че малките общини да не бъдат поставени на колене. При едно 15% съкращаване на служителите от общинска администрация, качеството на услугите, които предлага общината ще се намали, а в някои общини ще се стигне до невъзможност общинската администрация да функционира. За повечето от тях промяната в Закона за държавния бюджет по средата на годината противоречи на конституцията. Всички, обаче бяха съгласни,че налагането на различни правила от страна на държавата е опасно за местните органи на самоуправление, защото това е вмешателство в автономията и самостоятелността на тези институции, които са пряко избрани от народа. Председателите на общинските съвети се обединиха около мнението да бъде изработена декларация, в която да се изрази тяхното несъгласие с подхода при актуализацията на държавния бюджет, органите на самоуправление в общините сами да променят бюджетите си, а не да бъдат задължавани от държавата, а така също държавата да поеме своя дял от отговорността при промяна на финансовите си трансфери към общините.Декларацията ще бъде изпратена до Народното събрание,Министерски съвет, министърът на финансите и до всички национални асоциации и регионални сдружения на органите на местно самоуправление. От Асоциацията на председателите на общинските съвети очакват и Националното  сдружение на общините в Република България също ще излезе с позиция по актуализацията на държавния бюджет.Ако не бъдат чути и исканията им не намерят отражение  при актуализацията на държавния бюджет, присъстващите обсъдиха вариант при който ще подадат жалба до Бюрото към Конгреса на местните власти, който е към Съвета на Европа. Една такава жалба не носи финансови санкции, но държавата ще бъде подложена на мониторинг по отношение на спазване правата на органите за местно самоуправление за дълъг период.

Като ограничаване на правомощията и суверенитета на органите за местно самоуправление от страна на държавата бе обсъден и проектозакона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.Управителният съвет взе решение, което ще бъде изпратено до Народното събрание.Създаването на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като орган избран от Народното събрание ограничава суверенитета на органите на местната власт, предоставен с конституцията и ЗМСМА- се казва в становището, прието на заседанието на Управителния съвет в Созопол.Предвидените правомощия на Комисията изземват правомощията на органите по конфликта на интереси, създадени от местната власт. Тези органи ще бъдат само регистратори на информация без да имат реални правомощия по установяване на конфликт на интереси. Изключително неприемливо е предвиденото в чл23,ал.2 установяването на конфликт на интереси да се извършва и по анонимен сигнал. Такова виждане се отдалечава изключително от европейските норми и ограничава конституционните права.В местните условия може да доведе до много проверки,целенасочено предизвикани от лица с нездрави материални и други интереси против лица заемащи публични длъжности. Елиминирането на суверенитета на органите на местната власт по установяване на конфликт на интереси ще наруши крехкия баланс, който съществува в органите на местната власт, това е баланс между кмет и общински съвет, баланс между отделните общински съветници- се казва още в становището по проектозакона.Проектозаконът не ограничава кръгът на лица, заемащи публични длъжности по чл.3. на практика засяга всички сфери, една от които като особено значима за органите на местната власт е образованието. Директорите на училища могат да бъдат обект на проверки. Практиката показва, че в повечето случаи за тях законът се прилага неправилно. Същото се отнася и за служителите в администрацията на местната власт. Твърде малко са тези, които заемат технически длъжности, които по смисъла на новите изменения в проектозакона само те не са публични длъжности. Това означава, че примерно и шофьорите са публични длъжности по смисъла на закона.Практически почти всички служители с изменението на чл.3,т.25 ще бъдат лица, които заемат публични длъжности. По този начин на практика изискванията на закона ще засегне изключително широк кръг лица, което ще доведе до невъзможност за ефективното му прилагане- бе единодушното мнение на участниците в заседанието.

Горещи дебати предизвика третата точка от дневния ред, която предвиждаше обсъждане на състоянието на общинските болници. Бяха дадени много примери за реалното състояние на здравните заведения по места. Недоволство бе изразено по отношение на начина по който държавата увеличава дяловото си участие в общинските болници за сметка на общинското участие. Според председателите на общински съвети това противоречи на Търговския закон.На остри критики бе подложен и подходът при който се извършва здравната реформа. Постоянното променяне на правилата създава негативи сред служителите на болничните заведения и сред самите пациенти.Според мнозина критериите за Здравната карта са изкуствено измислени. Като пример бе даден критерият една болница да прави 300 раждания на година. Независимо, че по останалите критерии болницата отговаря, ако ражданията са дори с 1 по- малко, болницата се закрива.Прилагането на делегирани бюджети също бе подложено на неодобрение.Ако предоставените средства стигнат за 80 пациента, това означава ли че на 81-я ще му бъде отказано лечение- питаха председателите на общинските съвети.Те единодушно стигнаха до решение за декларация в която се казва ,че твърдо застават зад осъществяването на здравната реформа, но не са съгласни с подхода за прилагането й, не са съгласни с налаганото от държавата увеличение на нейния капитал в търговските дружества на болничните заведения, настояват за промяна на критериите в Здравната карта и категорично се противопоставят на делегираните бюджети.

Управителният съвет взе още решение следващото заседание на НАПОС да се проведе есента в Стара Загора.

Източник: Община Созопол