Първата ветроходна регата за празника на Созопол - "Света Марина - Созопол 2011" 1

Първата ветроходна регата за празника на Созопол – „Света Марина – Созопол 2011“

Първата ветроходна регата за празника на Созопол - "Света Марина - Созопол 2011" 2
Общински Яхт Клуб Созопол

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

РЕГАТА  „Света Марина-Созопол 2011”

15.07.2011  –  17.07.2011 г.. – гр. Созопол

1.ПРОЯВА

Първа ветроходна  регата “ Света Марина-Созопол 2011” ще  се проведе в класове : «Оптимист” и „Кадет”, в акваторията на Созополския  залив – гр. Созопол, в  периода  15-17 юли  2011 г.

2. ОРГАНИЗАТОР

Проявата се организира от СНЦ”Общински Яхт  клуб  Созопол”  и Община Созопол.

3.ПРАВИЛА

3.1. Регата “ Света Марина-Созопол 2011” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS), измененията  направени в тях ,  в  сила  01.01.2010 г., правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.

3.2.         Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство

2009 – 2012 (RSS).

3.3. Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

 

4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ

Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ

5.1.         Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения  e–mail , по факс или  пред организатора на проявата.

5.2.         Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.

5.3.         Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от  8:00 до 12 часа на 15.07.2011 г. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 12:00 часа на 15.05.2011г.

6. ОБМЕР

6.1.         Всички лодки  ще бъдат обмерени за съответствие с класните им правила.

6.2.         Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.

6.3.         При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят декларация за съответствие с класните правила на клас Оптимист.

7. КЛАСОВЕ

Клас: Оптимист

Клас: Кадет                                                                         

 

8. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН  И  СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

8.1.         Състезателният полигон ще бъде в Созополския залив.

8.2.         Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

9. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:

Петък  15.07.2011  г.

 

8:00 – 12:00                           Пристигане, обмер и заявяване

12:00                                     Техническа конференция

13:00 (старт на първа гонка за деня)                   Гонки

18:30 официално откриване

Събота  16.07.2011  г.

11:00 (старт на първа гонка за деня)                   Гонки

Неделя 17.07.2011 г.

11.00  (старт на първа гонка за деня)                     Гонки

 

16.30  Закриване *Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите – награждаване на победителите и закриване на Регатата.

 

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 14:30 часа  в последния състезателен ден.

10. КЛАСИРАНЕ

Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS).

 

11. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 8:00 часа на 15.07.2011 г.

12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 – Наказание „Две завъртания“. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

13. НАГРАДИ

Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ

Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

15. ЗАСТРАХОВКА

Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

16. ОТГОВОРНОСТ

16.1.       Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

16.2.       Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

17. Настаняване

Състезателите плюс един треньор от всеки отбор ще бъдат настанени в хотел „Созопол”(до автогарата в стария град).За тях е предвидена безплатна нощувка и вечеря(за 15 и 16.07.2011г) , както и закуска за гонките през трите състезателни дни. До 30.06.2011г. всеки клуб трябва да заяви броя на момичетата и момчетата , както и на треньорите , които ще нощуват.

За отборите , които възнамеряват да пристигнат на 14.07. , може да бъде резервиран хотел ако  заявката е подадена до 30.06.2011г. , като разходите се поемат от съответния клуб.

18. ТЕЛЕВИЗИЯ  И  МЕДИИ

С подаване на заявката за участие в регата “ Света Марина-Созопол 2011”, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

 

 

19.  ИНФОРМАЦИЯ

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.

 

20.  РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на на табло пред регатния офис.

 

СНЦ  „Общински  Яхт  клуб  Созопол”
E-mail: galdibishkov@abv.bg

Tel. : ++359 56/844712; ++359 888 612835 Fax: ++ 359 56/845309

Димитър Бишков – Председател на Управителния съвет;

Созопол Новините & Nautica.bg